___ ___  ______  _______  __  __  __  ___  ___
|  \/  | / __ \ |  __ \ | | | | | |__ \ \ / /
| \ / | | | | | | | \ | | | | | | ' / \ \/ /
| |\/| | | | | | | |  | | | | | | |  /  \  /
| | | | | |__| | | |__/ | | |__| | | |____ | |
|__| |__| \______/ |_______/  \______/ |_______| |__|
Poradnik v2.0              Tworzenie i edycja

Spis treści

Rejestracja modułu - interfejs BotModuleInit

Należy w katalogu ./modules/ utworzyć folder o dowolnej nazwie, na przykład:

99_NAZWAMODULU

Zaleca się, by nazwa folderu była postaci 00_NAZWAMODULU, gdzie 00 to cyfry umożliwiające ustawienie kolejności modułów. Jest to przydatne przy wyświetlaniu pomocy lub listy funkcji.

Folder ten powinien zawierać plik o nazwie init.php, zawierający klasę o dowolnej nazwie, implementującą BotModuleInit, oraz co najmniej dwie metody - register i help. Na końcu pliku powinna znajdować się konstrukcja return, zwracająca nazwę klasy:

./modules/99_NAZWAMODULU/init.php<?php
class bot_NAZWAMODULU_init implements BotModuleInit
{
  function register() {
  }

  function help($params = NULL) {
  }
}

return 'bot_NAZWAMODULU_init';
?>

By nie powodować konfliktów nazw, zaleca się, by nazwa klasy była formatu bot_NAZWAMODULU_init, jednak nie jest to wymagane.

Błąd składniowy w pliku init.php może powodować błędy w działaniu całego bota!

Informacje zwracane przez plik inicjujący są cache'owane. Po każdej zmianie pliku init.php należy koniecznie usunąć zawartość folderu cache!

Metoda register()

Metoda register() ma zwracać tablicę następującej postaci:

array(
  'komenda' => array(
   array(
     'file' => 'komenda.php',
     'class' => 'bot_NAZWAMODULU_module',
     'method' => 'komenda1',
     'params' => 'parametr_do_funkcji',
   ),
   array(
     'file' => 'komenda.php',
     'class' => 'bot_NAZWAMODULU_module',
     'method' => 'komenda2',
   ),
  ),
  '*' => array(
   array(
     'file' => 'test.php',
     'class' => 'NAZWAMODULU_test',
     'method' => 'komenda_test',
   ),
  ),
)

'komenda' to nazwa obsługiwanej przez moduł komendy. '*' oznacza, że obsługiwana może być każda wiadomość od użytkownika. 'file' zawiera nazwę pliku, w którym znajduje się klasa z parametru 'class'. 'method' to metoda klasy, która przetwarza daną komendę. Opcjonalny parametr 'params' zawiera dowolny obiekt (np. string, array), na którym można wykonać funkcję serialize(), a który zostanie przekazany do wywoływanej metody. Więcej informacji o sposobie przetwarzania wiadomości od użytkownika znajduje się w kolejnym dziale: Komunikacja z użytkownikiem - interfejs BotModule

'komenda' powinna zawierać jedynie małe litery alfabetu angielskiego. Jeżeli zawiera polskie ogonki lub wielkie litery, zostaną one automatycznie zastąpione odpowiednikami. Jeśli równocześnie istnieją indeksy zawierające np. 'ą' oraz 'a', mogą one zostać połączone w dowolnej kolejności.

Przykład - rejestrowanie komendy przyklad:

./modules/99_przyklad/init.php<?php
class bot_przyklad_init implements BotModuleInit
{
  function register() {
   return array(
     'przyklad' => array(
      array(
        'file' => 'przyklad.php',
        'class' => 'bot_przyklad_module',
        'method' => 'komenda_przyklad',
        'params' => 'parametr_do_funkcji',
      )
     )
   );
  }

  /* Pominięto tu wymaganą metodę help().
   Jej implementację można znaleźć poniżej. */
}

return 'bot_przyklad_init';
?>

W dalszej części zakładamy, że tworzymy moduł obsługujący komendę przyklad.

Metoda help()

Metoda help() przyjmuje argument $params - nazwę komendy, dla której ma zwrócić, za pośrednictwem klasy BotMsg, pomoc. Jeśli argument ten jest identyczny z NULL, należy zwrócić skróconą listę poleceń z krótkim wyjaśnieniem, zakończoną dwoma znakami nowej linii.

Jeżeli moduł nie ma pomocy lub nie obsługuje danej komendy (szczególnie dla pseudokomendy '*'), powinna zostać zwrócona wartość FALSE

Jeżeli żaden moduł nie zwrócił wiadomości z pomocą, użytkownik jest informowany o braku pomocy dla danej komendy.

Skrócona lista poleceń jest generowana tylko z tych plików init.php, które rejestrują przynajmniej jedną komendę.

Przykład - funkcja help():

 function help($params = NULL) {
   if($params === NULL) {
     return new BotMsg('<b>przyklad</b> <i>[argument]</i><br />'."\n".
      '  Zwraca przykładowy tekst oraz treść argumentu<br /><br />');
   }
   else
   {
     return new BotMsg('<b>przyklad</b> <i>[argument]</i><br />'."\n".
      '  Komenda zwraca przykładowy tekst oraz treść argumentu <i>[argument]</i> (jeśli istnieje)');
   }
  }

Przykład

./modules/99_przyklad/init.php<?php
class bot_przyklad_init implements BotModuleInit
{
  function register() {
   return array(
     'przyklad' => array(
      array(
        'file' => 'przyklad.php',
        'class' => 'bot_przyklad_module',
        'method' => 'komenda_przyklad',
        'params' => 'parametr_do_funkcji',
      )
     )
   );
  }
  
  function help($params = NULL) {
   if($params === NULL) {
     return new BotMsg('przyklad <i>[argument]</i><br />'."\n".
      '  Zwraca przykładowy test oraz treść argumentu<br /><br />');
   }
   else
   {
     return new BotMsg('przyklad <i>[argument]</i><br />'."\n".
      '  Komenda zwraca przykładowy test oraz treść argumentu <i>[argument]</i> (jeśli istnieje)');
   }
  }
}

return 'bot_przyklad_init';
?>

Dalsze informacje

Następne sekcje zawierają informacje dotyczące klas i metod, które umożliwiają przetwarzanie wiadomości od użytkownika i wysyłanie komunikatu zwrotnego.

Jeśli moduł posiada dane, które musi przechowywać (np. słownik, tabelę kursów itp.), należy zapoznać się z sekcją Przechowywanie danych i ich aktualizacja

Informacje o użytkowniku i treść wiadomości - klasa BotMessage

Wszystkie informacje związane z użytkownikiem są przekazywane jako pierwszy parametr do metody zarejestrowanej komendy pod postacią klasy potomnej BotMessage. Zawiera ona nastepujące pola:

Pole $user

Zawiera wszystkie informacje o źródle i celu wiadomości - w postaci klasy BotUser. Zakładając, że $msg to nazwa zmiennej zawierającej klasę BotMessage, można uzyskać następujące informacje:

$msg->user->interface

Zawiera tekst: 'Gadu-Gadu', 'IMified', 'HTTP' lub inny, który określa źródło wiadomości

$msg->user->uid

Zawiera numer użytkownika lub jego identyfikator (screen name).

$msg->user->network

Jeden z ciągów: 'gadu-gadu.pl', 'jabber.imified.com', 'aim.imified.com', 'msn.imified.com', 'yahoo.imified.com', 'gtalk.imified.com', 'sms.imified.com' lub inny, identyfikujący sieć użytkownika.

$msg->user->bot

Informacja o bocie, do którego została wysłana wiadomość. Numer w przypadku Gadu-Gadu lub botkey w przypadku IMified.

$msg->user->params

Inne parametry. W przypadku IMified zawiera ciąg 'public' lub 'private', pozwalający odróżnić źródło wiadomości na twitterze.

Pole $session

Odpowiednik klasy database z poprzedniej wersji bota. Aktualnie instancja klasy BotSession, umożliająca przechowywanie danych przypisanych do użytkownika, m.in. miasta, nazwy kina i tym podobnych.

Przykład użycia:

// Ustawienie pojedynczej wartości
$msg->session->zmienna = 'To jest test';
assert($msg->session->zmienna === 'To jest test');

// Usunięcie pojedynczej wartości
unset($msg->session->zmienna);
assert($msg->session->zmienna === NULL);

// Usunięcie wszystkich danych
$msg->session->truncate();
assert($msg->session->zmienna === NULL);

// Dopisanie (nadpisanie) danych
$tablica = array(
  'zmienna' => 'To jest test',
  'zmienna2' => new DateTime()
);
$msg->session->push($tablica);

assert($msg->session->zmienna === 'To jest test');
assert($msg->session->pull() === $tablica);

// push() nie usuwa istniejących danych
$msg->session->zmienna3 = 'To jest test';
$msg->session->push($tablica);
assert($msg->session->pull() !== $tablica);

// Usunięcie wszystkich danych
$msg->session->truncate();
assert($msg->session->zmienna === NULL);

Pole $rawText

Zawiera dane, które zostały otrzymane od API, bez żadnych zmian, z zachowanym oryginalnym formatowaniem.

$msg->rawText

Pole $text

Zawiera dane, które zostały otrzymane od API, wielkie litery zamienione na małe, wszystkie znaki alfabetu innego niż angielski transliterowane. Zobacz: funcs::utfToAscii()

$msg->text

Pole $command

Nazwa komendy (pierwszy wyraz z pola $text).

$msg->command

Pole $args

Parametry przekazane do komendy (pozostałe wyrazy z pola $rawText).

$msg->args

Komunikacja z użytkownikiem - interfejs BotModule

Zgodnie z danymi zwracanymi przez metodę register, należy utworzyć plik zawierający klasę o podanej nazwie, implementującą BotModule, oraz odpowiednią metodę, przyjmującą dwa parametry:

<?php
class bot_przyklad_module implements BotModule
{
  function komenda_przyklad($msg, $param = NULL) {
  }
}

Po wysłaniu przez użytkownika do bota polecenia, system wywoła w kolejności moduły, które zarejestrowały otrzymaną komendę (pierwszy wyraz w wiadomości), a następnie spróbuje wykonać moduły, które zarejestrowały się jako właściwe dla wszytkich komend (indeksem tablicy zwróconej w metodzie register była '*'). Do metod zostaną przekazane dwa parametry, opisane w powyższym przykładzie jako $msg i $param. Pierwszy z nich to instancja klasa BotMessage, a drugi - wartość z indeksu 'params' podawanego podczas rejestracji komendy.

Wywołana metoda powinna zwrócić instancję klasy BotMsg lub FALSE, jeżeli nie chce obsłużyć otrzymanej wiadomości. W drugim przypadku obsługa zostanie przekazana kolejnej metodzie/modułowi, który zarejestrował daną komendę, następnie do plików obsługujących komendę "*", a na końcu użytkownikowi zostanie wysłana informacja o nieobsługiwanym poleceniu.

Jeśli moduł ma przechowywać dane dotyczące użytkownika, należy zapoznać się z sekcją Klasa BotMessage - pole $session

./modules/99_przyklad/przyklad.php<?php
class bot_przyklad_module implements BotModule
{
  function komenda_przyklad($msg, $param = NULL) {
   $reply = new BotMsg('<p>Przykładowy moduł</p>');
   $reply->append('<p>Twój numer/identyfikator: ' . $msg->user->uid . '<br />'
     . 'Otrzymane parametry: ' . $msg->args . '</p>');
   return $reply;
  }
}
?>

Tworzenie wiadomości zwrotnej - klasa BotMsg

Aby utworzyć wiadomość dla użytkownika, należy stworzyć instację klasy BotMsg, która jako opcjonalny parametr przyjmuje kod HTML, który ma zostać wysłany użytkownikowi:

$reply = new BotMsg();
// lub
$reply = new BotMsg('<p>Akapit z tekstem <b>pogrubionym</b> i <i>pochylonym</i></p>');

W wiadomości przekonwertowanej na tekst zachowywane są białe znaki, za wyjątkiem znaków nowej linii!

Metoda append()

W razie konieczności dodania większej ilości treści, należy wywołać metodę append() lub a() z parametrem będącym kodem HTML:

$reply = new BotMsg();

$reply->a('<ol>
<li>pierwszy element listy</li>
<li>drugi element listy</li>
</ol>');

$reply->append('<p>Kolejny akapit</p>');

Zaleca się, by dodawany kod nie był "urwany", tzn. wszystkie tagi winny być poprawnie otwarte i zamknięte we wstawianym HTML-u. W przyszłości takie błędy mogą powodować odrzucenie dodawanej treści.

Dodawanie obrazków

Aby dodać obrazek należy do kodu HTML dodać tag img, z atrybutem src zawierającym ścieżkę do obrazka względem głównego katalogu bota lub bezwzględną ścieżkę dostępu do niego:

$reply->a('<p>Tu będzie obrazek: <img src="data/przyklad/obrazek.png" /></p>');

Gadu-Gadu nie obsługuje więcej niż jednego obrazka w wiadomości.

Wspierane tagi HTML

Wspierane tagi HTML:

Wspierane atrybuty:

Funkcje pomocnicze

Poniższe klasy zawierają funkcje często używane w modułach.

calendar::parse_date()

Metoda parse_date klasy calendar jest zdefiniowana następująco:

static function parse_date($date);

Przetwarza ona tekst $date (np. 'wczoraj', 'jutro', ale także '1 stycznia 2000') na uniksowy znacznik czasu, który zwraca.

Przykład:

$data = calendar::parse_date('29 stycznia 2009');
$wzor = mktime(0, 0, 0, 1, 29, 2009);
assert($data == $wzor);

funcs::utfToAscii()

Metoda utfToAscii klasy funcs jest zdefiniowana następująco:

static function utfToAscii($utf);

Polskie znaki w zmiennej $utf zamienia w litery alfabetu angielskiego (ó => o, ź => z itd.), wykonuje na tekście strtolower() oraz trim(), po czym zwraca tak zmodyfikowaną treść.

Przechowywanie danych i ich aktualizacja

Jeśli istnieje potrzeba okresowego aktualizowania danych (np. kursów walut) można użyć do tego przygotowanego specjalnie dla tego bota narzędzia.

W folderze /data/(nazwa modułu)/ należy utworzyć plik crontab, zgodny ze składnią crontaba.

Przykład pliku crontab:

# To jest komentarz - znak # musi być pierwszym znakiem w linijce!

# Uruchamiaj się codziennie, co dwie godziny, między północą a dwudziestą.
0 0-20/2 * *  * co_dwie_godziny.php
# Uruchamiaj się o 4:00 w każdą niedzielę
0   4 * *  0 niedziela.php
# Uruchamiaj się w każdy poniedziałek i środę o 10:00
0   10 * * 1,3 pon_sr_10.php

Pierwsze pole (minuty) jest pomijane, tj. nie można uruchamiać programu częsciej niż raz na godzinę!

W pole 6 należy, zamiast pełnej komendy, wpisać jednynie nazwę pliku z rozszerzeniem .php, znajdującego się w katalogu z plikiem crontab (lub względną ścieżkę do niego).